ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Ι.ΔΙ.Σ.)

Το Ι.ΔΙ.Σ. εκδηλώνει ενδιαφέρον να απασχολήσει σε εθελοντική βάση, επί μια περίοδο εννέα (9) περίπου μηνών και, συγκεκριμένα, από τον Οκτώβριο 2017 μέχρι και τον Ιούνιο 2018, δόκιμους ερευνητές. Κατόπιν επιλογής, θα δημιουργηθούν ομάδες εργασίας, οι οποίες θα στελεχώσουν τους Τομείς:

Οι δόκιμοι ερευνητές θα ασχοληθούν, υπό την εποπτεία στελεχών του Ι.ΔΙ.Σ., με την παρακολούθηση, τεκμηρίωση και ανάλυση εξελίξεων, με την έκδοση ενημερωτικών δελτίων, καθώς και την επιμέλεια των ιστοσελίδων του Ινστιτούτου για τις προαναφερόμενες θεματικές περιοχές.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές του Παντείου ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με ειδίκευση σχετική με τις θεματικές περιοχές των Ομάδων Εργασίας.

Θα ληφθούν υπόψη: βαθμολογία, γνώση Αγγλικής ή/και άλλων γλωσσών και ιδιαιτέρως γλωσσών των εξεταζόμενων περιοχών, καθώς και άλλα τεκμήρια που πιστοποιούν το ενδιαφέρον τους για τους Τομείς.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πτυχίο-Αναλυτική βαθμολογία (Για τους προπτυχιακούς φοιτητές είναι απαραίτητη η προσκόμιση της τελευταίας αναλυτικής βαθμολογίας).
  • Πτυχίο Αγγλικών

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 (ώρες 10.00-14.00), στα γραφεία του Ι.ΔΙ.Σ. (Χίλλ 3-5, 105 58 Πλάκα).
Ο κάθε ενδιαφερόμενος, με την υποβολή της αίτησής του, θα πρέπει να δηλώνει τον Τομέα προτίμησής του. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους και για παραπάνω από έναν Τομείς. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο αριθμό αντιτύπων των δικαιολογητικών τους.

Από τη Διεύθυνση του Ι.ΔΙ.Σ.