Οι Επιχειρήσεις Ελευθερίας της Ναυσιπλοΐας ως μέσο της στρατιωτικοποίησης της Νότια Κινεζική Θάλασσα και οι συνέπειες για τη θαλάσσια ασφάλεια. Της Σοφίας Καραφυλίδου

FONOPs στη ΝΚΘ – Καραφυλίδου (1)