ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι:

 • η μελέτη των θεμάτων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και η εκπόνηση προτάσεων για τη χάραξη και την άσκησή της.
 •  η ανάλυση των διεθνών διεργασιών και εξελίξεων που αναφέρονται στις οικονομικές στρατηγικές και πολιτιστικές σχέσεις της χώρας ή συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη προάσπιση  των συμφερόντων της.
 •  η μελέτη των εσωτερικών παραγόντων και διεργασιών (ΜΚΟ, ομάδες συμφερόντων κ.α.) που επιδρούν στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής.
 •  η μελέτη των ζητημάτων της ελληνικής Διασποράς.
 •  η εξέταση και παρακολούθηση των διμερών και πολυμερών σχέσεων της Ελλάδας με χώρες που εμφανίζουν μείζονα πολιτική, οικονομική και στρατηγική σημασία για τα ελληνικά συμφέροντα.
 •  η  θεώρηση του ευρωπαϊκού ενοποιητικού εγχειρήματος, ιδίως των θεσμικών, οικονομικών, πολιτικών, αμυντικών και πολιτισμικών του εκφάνσεων, της εξωτερικής δράσης της ΕΕ καθώς και του ρόλου της Ελλάδας στο πλαίσιο της αλληλενέργειας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
 • η μελέτη ειδικών θεμάτων του διεθνούς δικαίου, ιδιαίτερα εκείνων που συναρτώνται με άμεσες και βασικές ανάγκες της διεθνούς κοινότητας (προστασία του περιβάλλοντος, διεθνής δικαιοσύνη, Δικαιώματα του Ανθρώπου κ.α.).
 • η προαγωγή της επιστήμης των διεθνών σχέσεων.
 • ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται και προάγουν τους σκοπούς του Ινστιτούτου.
 • η υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Για την επίτευξη του σκοπού του το Ινστιτούτο:

 • Προωθεί την έρευνα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς ανάλογης δραστηριότητας στο εσωτερικό και εξωτερικό.
 • Προτείνει ή αποδέχεται ερευνητικά προγράμματα, τα οποία αναφέρονται σε επιμέρους τομείς των επιστημονικών ενδιαφερόντων του Ινστιτούτου.
 • Αναπτύσσει σχέσεις και συνεργάζεται με ημεδαπά και αλλοδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές ή Τμήματά τους, ημεδαπά ή αλλοδαπά ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα ή οργανισμούς του ιδίου ή παρεμφερούς επιστημονικού ενδιαφέροντος, με μη κυβερνητικούς οργανισμούς, Υπουργεία και άλλους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και με μεμονωμένους ιδιώτες.
 • Στηρίζει με κάθε τρόπο την εκπαιδευτική διαδικασία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, καθώς και άλλων τμημάτων ΑΕΙ σε γνωστικό αντικείμενο που εμπίπτει στους τομείς δραστηριότητάς του.
 • Μετεκπαιδεύει επιστήμονες, ερευνητές στους τομείς δραστηριότητάς του.
 • Συγκεντρώνει τις πηγές, δημιουργεί βάσεις δεδομένων, συγκροτεί βιβλιοθήκη δανειστικού χαρακτήρα και αρχείο υλικού και προμηθεύεται τον απαραίτητο εξοπλισμό.
 • Οργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια, προγράμματα εκμάθησης γλωσσών και συνέδρια και γενικά αναπτύσσει οποιαδήποτε επιμορφωτική ή άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του.
 • Εκδίδει δημοσιεύματα για την προβολή του έργου του σε έντυπη μορφή καθώς και σε κάθε άλλη μορφή, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές οπτικοακουστικών μέσων. Προωθεί τη χρήση των νέων τεχνολογιών στους τομείς δραστηριότητάς του με έμφαση στην ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
 • Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Συνεργάζεται με Υπουργεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Επιχειρήσεις και γενικά με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τη παροχή επιστημονικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του.