Ομάδα Ανατολικής Ασίας

Η ομάδα Ανατολικής Ασίας ασχολείται με τη μελέτη και κατανόηση όλων των θεμάτων
εξωτερικής πολιτικής που αφορούν στα κράτη της εν λόγω περιοχής. Στα κράτη αυτά
περιλαμβάνονται μεγάλες περιφερειακές δυνάμεις, όπως η Κίνα και η Ιαπωνία, αλλά και
μικρότερες, όπως η Νότια Κορέα, η Βόρεια Κορέα, το Βιετνάμ και οι Φιλιππίνες, χωρίς να
παραβλέπεται η σημασία μεγάλων περιφερειακών οργανισμών όπως ο ASEAN. Ιδιαίτερη
έμφαση δίδεται στη μελέτη της επίδρασης των ΗΠΑ στην περιοχή και στον τρόπο που αυτή
διαμορφώνει την εξωτερική πολιτική των κρατών. Η ομάδα εκπονεί μελέτες και άρθρα επάνω
στα θέματα με τα οποία ασχολείται.