Αφρική: Περιφερειακότητα, Κρατικές Οντότητες και Διεθνείς Δρώντες

Η ερευνητική ομάδα της Αφρικής, θα προσπαθήσει να ενισχύσει το ενδιαφέρον(κοινωνικό, επιχειρηματικό, θεσμικό) για τα αφρικανικά δομικά και συστημικά φαινόμενα  και να βοηθήσει στη μείωση ενός μεγάλου ακαδημαϊκού και ερευνητικού κενού στις Αφρικανικές Σπουδές στην Ελλάδα. Θα ασχοληθεί με πέντε κυρίαρχα πεδία για την μελέτη της Αφρικανικής Ηπείρου, με τομεακή και γεωγραφική κατηγοριοποίηση. Ενδεικτικά, αυτά θα σχετίζονται με την αποικιοκρατική περίοδο, την μετα-αποικιοκρατική περίοδο και την ανεξαρτησία και κρατικογέννεση πολλών αφρικανικών χωρών, τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που καθορίζουν τους αναπτυξιακούς ρυθμούς των αφρικανικών κοινωνιών και οικονομιών, τον ρόλο και την επίδραση των Μεγάλων και Περιφερειακών Δυνάμεων για την επίτευξη ασφάλειας και σταθερότητας και την προσπάθεια αναζήτησης Υψηλής Στρατηγικής και Γεωπολιτικής αναβάθμισης των αφρικανικών κρατών, στα πλαίσια του ευμετάβλητου και περίπλοκου Διεθνούς Συστήματος.