Ομάδα Ασφάλειας και Ανάπτυξης Δικτύων και Υποδομών στο Διεθνές Σύστημα

Η ερευνητική ομάδα, ως κύριο στόχο της, έχει την εξέταση και ανάλυση των διεθνών και περιφερειακών ενεργειακών, τηλεπικοινωνιακών και μεταφορικών δικτύων, καθώς και των υποδομών που τα συνοδεύουν στα πλαίσια του διεθνούς συστήματος. Θα παρουσιαστούν οι κυριότερες επενδύσεις παγκοσμίως στους τομείς αυτούς, καθώς και οι συνέπειες που επιφέρουν σε κρατικές οντότητες, περιφερειακά υποσυστήματα και το διεθνές τεχνολογικό περιβάλλον σε πολιτικό, διπλωματικό, θεσμικό, στρατιωτικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.