Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων

Η Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων έχει ως αντικείμενο έρευνας τον χειρισμό κρίσεων σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο. Η ομάδα μελετά την έννοια της κρίσης σε θεωρητικό – στρατηγικό, θεσμικό και πρακτικό επίπεδο, αναλύοντας όλες τις διαστάσεις και τις πτυχές που εγείρει η εμφάνιση και η αναγκαιότητα πρόληψης και διαχείρισης αυτής. Το σημερινό σύνθετο διεθνές περιβάλλον, η αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή εθνικού ενδιαφέροντος και η ιστορικά συχνή εμπλοκή της χώρας μας σε κρίσεις, καθιστούν το όλο αντικείμενο ιδιαίτερα ενδιαφέρον και επιβάλλουν την επιστημονική προσέγγιση, με χρήση αναλυτικών εργαλείων από το πεδίο της επιστήμης και της ζώσας πραγματικότητας, καθώς  και τον εμπλουτισμό της με την στρατιωτική – στρατηγική εμπειρία και ανάγνωση.