Ομάδα ΝΑΤΟ-ΕΕ

Η Ομάδα ΝΑΤΟ-ΕΕ ασχολείται με την έρευνα και μελέτη των δύο βασικών διεθνών οργανισμών του ευρωπαϊκού χώρου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Βορειο-Ατλαντικού Συμφώνου. Οι δόκιμοι ερευνητές που την στελεχώνουν, μελετούν τόσο τους θεσμούς καθαυτούς, όσο και τα κράτη-μέλη τα οποία τους απαρτίζουν.

Οι ερευνήτριες και ερευνητές, ορμώμενοι από γεγονότα της επικαιρότητας χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθοδολογίες και θεωρητικά εργαλεία της πολιτικής επιστήμης και των διεθνών σχέσεων για να αναδείξουν τα συμφέροντα των κρατών-μελών, να εξηγήσουν τις πολύπλοκες αποφάσεις των οργανισμών αυτών και, όπου αυτό είναι εφικτό, να προβλέψουν τη μελλοντική συμπεριφορά των φορέων εξουσίας του ευρωπαϊκού χώρου.