Ομάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημοκρατίας:

Η προσκόλληση των πρώην σοβιετικών δρώντων στο διακρατικό σύστημα, αλλά και η αποκοπή τους από το ολοκληρωτικό παρελθόν προσέδωσε σε εκείνα νέες προκλήσεις, όσον αφορά στο θεσμικό και κανονιστικό τους πλαίσιο. Η συμμόρφωση με τις νόρμες της δημοκρατίας και η ένταξή τους σε δεσμευτικούς κανόνες και οργανισμούς συνιστούν ένα σχετικά άγνωστο πεδίο προσαρμογής, γεγονός που επηρεάζει άμεσα και ουσιαστικά τη φύση και τον πυρήνα του ενδότερου κρατικού τους μηχανισμού. Η έλλειψη δημοκρατίας, καθώς και η στέρηση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην πλειοψηφία των εξεταζομένων χωρών, είναι ζητήματα που απασχολούν εν πολλοίς τους σύγχρονους ερευνητές, δεδομένου ότι το σοβιετικό παρελθόν και η συντηρητική ιδεολογική κουλτούρα δεν χαρακτηρίζουν αποκλειστικά ένα κράτος, αλλά και όλα όσα εξακολουθούν να περιέχονται στην σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Παρά ταύτα, η αδιάκοπη μελέτη ως προς το βαθμό εμβάθυνσης και εισχώρησης στα δημοκρατικά ιδεώδη, δεν παύει να αφορά κάθε κρατική οντότητα, εκτεινόμενη από την Ασία έως την δυτική Ευρώπη.